https://t.me/ErnestV_2020/15944

Սոցիալական ցանցերուն մէջ տեղադրուեր է Կոնստանտինոպոլիսի հայկական Սուրբ Թագաւոր եկեղեցիի պղծման տեսանիւթ: Կադրերը ցոյց կուտան, թէ ինչպէս թուրք վանտալները կը պարեն տաճարի պատին, որտեղ տեղադրուած է խաչը:

Արեւմտեան հայստանը խիստօրէն կը դատապարտէ հայկական հոգեւոր ժառանգութեան նկատմամբ  այս օրինակ վերաբերմունքը։ Քաղաքի ատմինիսդրացիայի տեղեկութիւններով 3 անձ ձերբակալուեր է որոնք ցուցաբերած են անյարգանք սրբավայրի նկատմամբԼ

Leave a Reply