Մատենադարանի գիտական խորհուրդի որոշումով լոյս տեած է «Օտար աղբիւրները Հայաստանի եւ հայերու մասին» մատենաշարի 20-րդ հատորը (Արաբական աղբիւրներ), որտեղ լուսաբանուած են 13-րդ 16-րդ դարերու մամլուքեան պատմագրական աւանդոյթի սկզբնաղբիւրները:

Գիրքը նուիրուած է հայ-մամլուքեան քաղաքական եւ դիւանագիտական յարաբերութիւններու ուսումնասիրութեան համար կարեւորութիւն ներկայացնող արաբալեզու սկզբնաղբիւրներուն։ Աշխատանքի հիմնական մասը ներկայացուած են թարգմանական քաղուածքներ Մամլուքեան պետութեան գահին նստած երեք սուլթաններու օրոք արքունի դիւանապէտի պաշտօնը զբաղեցուցած Մուհի ալ-Դին իբն Աբդ ալ-Զահիրի երկերէն, որոնք արժէքաւոր տեղեկութիւններ կը պարունակեն Կիլիկեան Հայաստանի 1260-1292 թթ. պատմութեան բազմաթիւ դրուագներու վերաբերեալ։ Հեղինակն իր հաղորդումներու մեծ մասը շարադրած է որպէս իրադարձութիւններու անմիջական մասնակից եւ ականատէս։

Գիրքը նախատեսուած է հայագէտներու, միջնադարագէտներու, աղբիւրագէտներու եւ Կիլիկիան Հայաստանի պատմութեամբ հետաքրքրուողներու համար։

Գիրքը հրատարակուած է Մաքքի Մոհամատ Մահամուտ Շահրազադիի (Սուրիա) հովանաւորութեամբ։

Գիրքի թուային տարբերակը այս հղումով։

https://drive.google.com/…/16DFwGwSw0zLliR08S2V…/view…