Նախագահ Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆը եւ Ֆրանսիա-ի Մարտիքներու միութիւնը կը նշեն միասին Արեւմտեան Հայաստանի Անկախութեան 98-րդ Տարեդարձը19 Յունուար 2018-ին