12.Ուրարտու
Թէ ինչո՞ւ են մեր պատմաբանները խրտնում «Ուրարտու»-ից եւ «Ուրարտացի»-ներից՝ կարելի է զարմանալ միայն:
Վերլուծում.-
«Ուրարտու»-ն բաղկացած է «Ուր», «Ար» եւ «տու» արմատներից:
1.«Ուր»-ը այսօր էլ օգտագործւում է հայերէնում՝ «տեղ» իմաստով:
Պատմական «Ուրհայ» քաղաքանունը նշանակում է «Հայի տեղ», «Հայոց բնակավայր»:
«Ուր»-ը այս պարագյում համապատասխանում է անգլ. «where»-ին:
«Ուր»-ը նաեւ «վերգետնեայ հոսող ջուր» է՝ որի մօտակայքում են հիմնուել բնակավայրերը ընդհանրապէս:
2.«Ար»-ը տառացիօրէն վերծանւում է մի քանի իմաստներով՝ որոնք իրար լրացնող ու ամբողջացնող բովանդակութիւն ունեն:
Առաջինը՝ «Արեւի րոպէն ու մասնիկն» է՝ որ ամբողջ ցերեկն է, լոյսի րոպէն է՝ արարչութեան պահն ու արարուած մասնիկը:
3.«Տու»-ն «տալ» բայի արմատն է՝ ինչպէս «լուսատու»-ի, «ստնտու»-ի մէջ:
Հետեւաբար՝ ի մի բերելով «Ուր»-ի «Ար»-ի եւ «տու»-ի բովանդակութիւնները՝ «Ուրարտու»-ն կը բովանդակի.
1.«լոյս տուող տեղ՝ բնակավայր», եւ այդ լոյսը արարչական է՝ Աստուածային:
2.«Արարողների բնակավայր»:
Ուստի «Ուրարտու»-ն Աստուածային իմացական լոյսը սփռող տարածք է՝ ու արարողների բնակավայր:
Նոյնիսկ Սումերական հերոս Գիլգամէշ-ն է բարձրացել Հայաստան՝ այդ լոյսն ստանալու համար:
Ուրարտական պետութեան կարեւորագոյն գործունէութիւններից մէկն է եղել ջրանցքներ բանալն ու ամբարտակներ կառուցելը: Այս առումով էլ՝
3.«Ուր-ար-տու»-ն բովանդակում է «ջրանցքներ արարող» եւ
4.Հոսող ջրից «ար»՝«լոյսի մասնիկ»-«բերք – ստացող ու «տուող» իմաստը:
Մենք, Հայերս «Ուրարտու»-ից խուսափելու կամ ամաչելու ոչ մի պատճառ չունենք. թող զեղծարարները ամաչեն ու մտածեն թէ ի՞նչ անեն[463]:

 


[463] Տես նաեւ՝ յօդուած «3»-ի «Խոյ» կենդանակերպին վերաբերուող բաժնի «Յաւելուած»-ը, էջ 193:

Մովսէս  Նաճարեան «Լեզուաբանութի՞ւն՝  Թէ  ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ»

 

http://www.magaghat.am/2017/03/%D5%B4%D5%B8%D5%BE%D5%BD%D5%A7%D5%BD-%D5%B6%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%A1%D5%B6-%D5%BB%D6%80%D5%A1%D5%B6%D6%81%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%A5%D6%82-%D5%B0%D5%A1%D6%81%D5%AB-%D5%A5/