Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան
գլխաեվոր հիւպատոսարան – Ժնեւ – Զուիցերիա –
Կլոր Սեղան – 30.10.2015
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռը վերաբելիալ – «Զուիցերիա ընդդէմ Բէրինչէք»