Ամե­նայն Հա­յոց Կա­թողի­կոս Գա­րեգին Երկրորդի օրհնու­թեամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հրա­տարակ­չութիւ­նը, հա­մագոր­ծակցե­լով Հա­յաս­տա­նի քար­տէսնե­րու հրա­տարա­կու­թեան գոր­ծին մաս­նա­գիտա­ցած «Կոլ­լաժ» հրա­տարակ­չութեան հետ, Հայ­կա­կան բա­րեգոր­ծա­կան ընդհա­նուր միու­թեան ֆի­նան­սաւորմամբ լոյս ըն­ծա­յեր է «Ար­ցա­խի հո­գեւոր-պատ­մա­կան յու­շարձան­նե­րը» խո­րագի­րով քար­տէզը (հա­յերէն, անգլե­րէն, ռու­սե­րէն)։ Մայր Աթո­ռի հրա­տարակ­չութեան առա­ջին փոր­ձա­ռու­թիւնն է առան­ձին քար­տէս հրա­տարա­կելու, սա­կայն վան­քե­րու եւ եկե­ղեցի­ներու տե­ղագրման խտու­թեան տե­սան­կիւնէն նա­խադէ­պը չու­նի։

Քար­տէսնե­րը բա­ցառիկ են նաեւ սահ­մա­նագծման տե­սան­կիւնէն, քա­նի որ երեք տար­բեր գծագ­րումով նշուած են Ար­ցա­խի, ԼՂԻՄ եւ ներ­կա­յիս ատրպէյճա­նական զի­նուած ու­ժե­րու կող­մէ 2020 թ-ին բռնա­զաւթուած տա­րածքնե­րու սահ­մաննե­րը, որու մի­ջոցով հնա­րաւոր է հստակ տե­ղորոշ­ումով տես­նել այն վան­քե­րը, եկե­ղեցի­ները եւ պատ­մա-կրոնական նշա­նակու­թիւն ու­նե­ցող յու­շարձան­նե­րը, որոնք մնա­ցած են գե­րու­թեան մէջ։