ՀՀ Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնամարզութեան նախարարութեան «Ոչ նիւթական մշակութային ժառանգութեան պահպանութիւն» դրամաշնորհային ծրագիրի ծիրին մէջ «Շիրակի Մ․ Նալպանտեանի անուան պետական համալսարան» հիմնադրամի արտաքին համագործակցութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու կեդրոնը կ’իրականացնէ «Նշխարներ Շիրակի բանաւոր մշակոյթէն» ծրագիրը: Ծրագիրը նախատեսած է իրականացնել Շիրակի մարզի ոչ նիւթական մշակութային ժառանգութեան արժէքներու հաւաքագրում եւ տարածում: Շիրակի գիւղական բնակավայրերը ժողովրդական բանահիւսութեան հարուստ շտեմարաններ են։ Հացի, ջուրի պաշտամունքին, կենցաղավարման ծէսերու տարբեր դրսեւորումներուն կարելի է հանդիպիլ մարզի տարբեր համայնքներուն մէջ, որոնց բնակիչները, գաղթելով Արեւմտեան Հայաստանի տարբեր գաւառներէն եւ մինչեւ օրս սրբօրէն կը պահպանեն զանոնք: 

Ծրագիրի հիմնական նպատակն է նպաստել ոչ նիւթական մշակութային ժառանգութեան պահպանման, սերունդներու միջեւ մշակութային հաղորդակցման իրականացման ու արժեհամակարգի փոխանցման։