Լոյս տեսեր է Մատենադարանի աւագ գիտաշխատող Թամարա Մինասեանի «Ուտիքի գրչութեան կենտրոնները» ուսումնասիրութիւնը։

Ձեռագրական, վիմագրական ու մատենագրական աղբիւրներու հիման վրայ կը ներկայացուին հայ գրաւոր մշակոյթի հնագոյն օրրաններէն մէկի՝ Մեծ Հայքի Ուտիք նահանգի գրչութեան կենտրոնները՝ յիշատակարանային բազմաթիւ տուեալներու հրապարակմամբ, որոնք կը լուսաբան են նահանգի պատմութեանը վերաբերող շատ հարցեր:

Գիրքին մէջ նահանգի գաւառներու պատմութիւնը եւ մշակութային, ձեռագրական ժառանգութեան խնդիրները կը ներկայացուին ըստ «Աշխարհացոյցի» անոնց զբաղեցուցած տարածքներու, որոնք յետագայ դարերուն վարչաքաղաքական փոփոխութիւններու հետեւանքով ունեցեր են նոր սահմաններ եւ անուններ: Ոսումնասիրութիւնը որոշ իմաստով հեղինակի 2015 թ․ հրատարակած «Արցախի գրչութեան կենտրոնները» գիրքի շարունակութիւնն է։

Գիրքի խմբագիրն է պ․գ․դ Կարեն Մաթեւոսեանը։

Աշխատութեանը կցուած է նաեւ Ուտիքի գրչութեան կենտրոններու քարտեզ (հեղինակ՝ Գեղամ Պատալեան, քարտեզագիր՝ Մարտին Մարտիրոսեան)։

Գիրքի թուային տարբերակը հետեւեալ հղումով։

https://www.matenadaran.am/…/el…/T.Minasyan-Utiq.pdf