Մաշտոցեան Մատենադարանը հրատարակեր է պատմական գիտութիւններու տոկթոր, պրոֆեսոր Հակոբ Փափազեանի հոդուածներու ժողովածուն: Առաջին հատորին մէջ ընդգրկուած են անուանի գիտնականի՝ 1953-1972 թթ. հրապարակած հոդուածները, նուիրուած՝ արեւելագիտութեան ու հայագիտութեան տարբեր ոլորտներուն, երկրորդ հատորին մէջ՝ արեւելագիտութեան եւ հայագիտութեան տարբեր խնդիրներուն առնչուող, 1973-1994 թթ. լոյս տեսած ուսումնասիրութիւններէն բացի, առանձին ենթաբաժիններով ներկայացուած են նաեւ գիտնականի գրախօսութիւնները եւ հրապարակախօսական նիւթերը:

Ժողովածուի կազմողը կը պատմէ գիտնական տոկթոր Քրիստինէ Կոստիկեանը, խմբագիրը՝  պատմաբան գիտնական տոկթոր Վահան Տեր-Ղեւոնդեանը:

Ժողովածուն նախատեսուած է հայագետներու, իրանագետներու, արաբագետներու եւ թուրքագետներու, ինչպէս նաեւ Հայոց ուշ միջնադարի պատմութեան խնդիրներով հետաքրքրուած ընթերցողներուն համար: