Արցախի պետական համալսարանի գիտական խորհուրդի որոշմամբ` տպագրուեր է «Արցախի ժողովրդագիտութիւնը» մատենաշարի «Արցախի ժողովրդագիտութիւնը. Ազգագրութիւն» վերնագիրով  չորրորդ՝ հատորը։ Խմբագիրը բանասիրական գիտութիւննորեւ տոկթոր  , դոցենտ, ԼՂՀ գիտութեան վաստակաւոր գործիչ Արմեն Սարգսեանն է:

Հատորին մէջ ընդգրկուած են Արցախի ազգագրութեանը վերաբերող հետխորհրդային շրջանին մէջ կատարուած ուսումնասիրութիւնները:

«Արցախի ժողովրդագիտութիւնը» մատենաշարն կընդգրկէ Արցախի ժողովրդագիտութեան երեք բնագաւառներուն` ազգագրութեանը, բանահիւսութեանն ու բարբառին առնչուող այն հիմնական ուսումնասիրութիւնները, ժողովածուները, ճանապարհորդական նոթերը, յուշագրութիւնները եւ այլ նիւթեր, որոնք գրառաւած  են ու հրատարակուած հայ եւ օտարազգի տարբեր ազգագրագետներու, բանագետներու ու բանահաւաքներու, բարբառագետներու, այլ բնագաւառներու գիտնականներու, հասարակական ու եկեղեցական գործիչներու, ճանապարհորդներու, գրողներու, Շուշիի եւ որոշ գիւղերու ուսումնական հաստատութիւններու ուսուցիչներու ու տեսուչներու կողմէ 19-րդ դարի կէսէն մինչեւ այսօր:

Իւրաքանչիւր բնագաւառին վերաբերող առաջին հատորի նախաբանի մէջ տուեալ բնագաւառի ուսումնասիրութեան պատմութիւնն է, իսկ եզրափակող հատորի մէջ` ամբողջական մատենագիտական ցանկը` ամփոփ նկարագրութիւններով: