One of the phenomena of the Armenian people is that they have to struggle in their daily life even with the process of assimilation and decomposition of their identity and culture. Until May 2011, the Turkish Fenerbahce team accepted “Zartnir Lao” as the anthem of their team. In May 2011, President Armenag Aprahamian sent a letter to the team manager Hakan Yavuz, thanking him for using the anthem of Western Armenia “Zarnir Lao ” as the anthem of his team.

The answer was not late. The Fenerbahce football team will no longer perform the anthem of Western Armenia ” Zartnir Lao”. An article in the Turkish newspaper “Sabah” says the Turkish author of the anthem of the Fenerbahce football club, Hakan Yavuz noted he did not know about the Armenian origin of the song “Zartnir Lao” and he would not continue its performance. If we knew, we wouldn’t have sung this song.”We won’t sing anymore,” H. Yavuz said. 

Chairman of the National Council of Western Armenia Armenag Aprahamian answers Mr. Hakan Yavuz: “Fans of the Fenerbahce team will be disappointed, “Zarnir Lao” is a song that emphasizes the history of Armenians and, consequently, Turks. It describes the resistance of the people to pressure and their awakening to victory. Our anthem was proudly performed by Fenerbahce fans all over Turkey, Western Armenia, and abroad, and I believe that this will continue.

  Խուժան ազկեար զօրք է ժողուէր

Եկեր Մշոյ դաշտն է պատել

Սուլթան կուզէ ջնջել մըզի,

Զարթի՛ր լաօ, մռնիմ քըզի:

Քաջ Մշեցին արյուն տալով,

Օտար երկիրներ ման գալով.

Անցավ թուրքի հարկը տալով,

Զարթի՛ր լաօ, մռնիմ քըզի:

Ինչ անիծեմ թուրք ազգերին

Որ սպաննեց ջոջ Ափօյին.

Մեր յոյսը թողեց օրօրոցին,

Զարթի՛ր լաօ, մռնիմ քըզի:

Սուլթան կուզէ ջնջել մըզի,

Զարթի՛ր լաօ, մռնիմ քըզի: