Մե­րօրեայ պոլ­սա­հայ կեան­քի ամե­նակա­րեւոր ու էական հաս­տա­տու­թիւննե­րէն մէկն է «Արաս» հրա­տարակ­չա­տու­նը։ Իր հիմ­նադրու­թե­նէն այս կողմ անոր տո­ւած մեծ ար­դիւնքը ցա­ւալիօրէն չէ գնա­հատո­ւած ար­ժա­նի կեր­պով։ Այդ տա­րինե­րու ըն­թացքին «Արաս» ար­դա­րացուց իր անու­նին կցաց «Հայ գրա­կանու­թեան բա­ցուած լու­սա­մուտ» կար­գա­խօսը։

Այ­սօր գրա­սէր հա­սարա­կու­թեան հա­մար հա­րազատ անուններ են Զա­ւէն Պի­պեռեանը եւ Զա­պէլ Եսա­յեանը։ Թատ­րո­նի ոլոր­տէ ներս թրքե­րէն ըն­թերցո­ղը գիւ­տը ըրած է Յա­կոբ Պա­րոնեանի։ Յա­կոբ Մնձու­րիի անու­նը եւ վաս­տա­կը խոր յար­գանքի կ՚ար­ժա­նանայ իր բնօր­րա­նին մէջ։ Պատ­մա­գէտ­ներ մեծ ու­շադրու­թեամբ կը հե­տեւին Ռի­չարտ Յով­հաննի­սեանի կամ Ռո­նալտ Գրի­գոր Սիւ­նիի եւ այ­լոց ու­սումնա­սիրու­թիւննե­րուն։ Եվ այս ամենը՝ Արաս հրատարակչատան շնորհիվ։

Արաս հրատարակչությունը հիմնվել է 1993 թ.՝ Կոստանդնուպոլսում։ Այն հրատարակություն է, որ երկու լեզվով` թուրքերեն ու հայերեն գրքեր է հրատարակում: Այս կերպ նույն աշխարհագրական շրջանում ապրող տարբեր մշակույթներ կրող մարդկանց ՝գրականության միջոցով իրար ծանթացնելով, օգնել միմյանց հասկանալ, համամարդկային արժեքներում միասին ներդրում կատարել: