Հայ ար­ծա­թագործ ար­հեստավորների ավան­դությամբ հի­­շատակվող Վան քա­­ղաքի մասին Հովսեփ Թո­քաթը գիրք էր հրա­տարա­կել, որը որպես ու­­րույն ու­­սումնա­­սիրու­­թյուն, այժմ լույս է տե­­սել «Վա­­նի Ան­­հե­­­տացած Աշ­­խարհը» խո­­րագ­­րով։

Այս ու­­սումնա­­սիրու­­թյան մեջ հե­­ղինա­­կը տա­­րած­­աշրջա­­նի աշ­­խարհագ­­րա­­­կան, ազ­­գագրա­­կան և մշա­­կու­­թա­­­յին յուրա­­­հատ­­կություննե­­րը ու­­սումնա­­սիրում է, մեկ­­նարկե­­լով հե­­թանո­­սական շրջան­­նե­­­րից մին­­չեւ Օս­­մա­­­նեան Կայրսու­­թյան վար­­չա­­­կազ­­մի ու­­նե­­­ցած դե­­րակա­­տարու­­թյունը։

Հով­­սեփ Թո­­քաթը ծնվել է Արևմտյան Հայաստանի Քղի գավառի Ճեր­­մակ գյուղում և յոթ տա­­րեկա­­նում ըն­­տա­­­նիքի հետ գաղթ­­ել  է Կոստանդնուպոլիս։ Գր­­քի նա­­խաբա­­նում նա նշում է,  թե ինչպիսի մեծ տպավորություններ է թողել Վա­­նը իր սրտում և հի­­շողու­­թյան մեջ։

«Պատ­­մության գրա­­կանու­­թյան մեջ որո­­նումնե­­րի ոդի­­սական էր, որի պտու­­ղը եղավ այս գիր­քը»,- նշում է հեղինակը։