Հովհաննես Զատիկյանի «Կարինի նահանգը 19-րդ դարի երկրորդ կեսին» աշխատությունը ծավալուն անդրադարձ է նա- հանգի 19-րդ դ. երկրորդ կեսի սոցիալ-տնտեսական և քաղա- քական կացությանը, նահանգի գավառների պատմությանը և ժողովրդագրությանը։ Գրքին հատուկ կարևորություն են հա- ղորդում ներկայացված ժողովրդագրական աղյուսակները, տե- ղագրական և ժողովրդագրական հարուստ նյութը։ Գիրքը նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանակի համար։

ԿԱՐԴԱԼ ԳԻՐՔԸ