Համշենահայերենի քերականություն

  • by Western Armenia, 02 Մարտի, 2024 in Գիտություն
75 դիտում

«Համ­­շենցակ Լի­­զու Գի­­տանու­­թուն» («համշենի լեզվի իմացություն») խո­­րագրով Անկարայի «Իզան» հրա­­տարակ­­չա­­­տան մա­­տենա­­շարում լույս տե­­սավ համ­­շե­­­նահայ ման­­կա­­­վարժ և Համ­­շենի բար­­բա­­­ռի հե­­տազոտող Հու­­րի­­­յե Շա­­հինի վեր­­ջին գիր­­քը։

Շա­­հինը հույս ու­­նի, որ այս հրատարկությունով վերջ է դնելու համ­­շենցի­­ների ազ­­գագրա­­կան հատ­­կություննե­­րի մա­­սին ասված շին­­ծու տե­­սու­­թյուննե­­րին

Հու­­րի­­­յե Շա­­հինի՝ համ­­շենական քե­­րակա­­նու­­թյան մա­­սին այս ու­­սումնա­­սիրու­­թյան հա­­մար փետ­­րվարի 24-ին կա­­յացավ հատուկ շնոր­­հանդես։ Այդ օր Շահինը ըն­­թերցող­­նե­­­րի հա­­մար մա­­կագ­­րեց նաև իր նա­­խորդ գրքերը։

Հե­­ղինա­­կը այժմ պատրաստվում է «Հա­­տիկ» միու­­թյան նա­­խաձեռ­­նությամբ Ստամբուլում մարտի 17-ին կայանալիք շնոր­­հանդե­­սին։