Şu anda Türk hükümetinin işgali altında bulunan Batı Ermenistan’ın Dersim yöresi, farklı dönemlerde hem Ermeniler hem de bu bölgelere yerleşmiş  Kürtler ve Zazalar için özel bir  önem taşıyor. 

Dördüncü yüzyılda Hıristiyan olmayan bir grup Ermeni’nin bu dağlık bölgeye sığındığına dair yaygın bir gelenek var. Daha sonra Pavlikyan ve Tondrakyan hareketleri sırasında da Dersim bu fikirlerin takipçileri için bir sığınak görevi görmüştür. Coğrafi konumu, oradaki nüfusun zihniyetini de etkiledi: Dersim insanları isyancılığı ve yiğitliği ile meşhurdur. Osmanlı hakimiyetinin kurulmasından sonra da Dersim’in yarı bağımsız konumunun Osmanlı yöneticilerini her zaman rahatsız ettiği bilinmektedir. Dersim’e yerli Ermenilerin yanı sıra Arevi-Aleviliğin oldukça yaygın olduğu Zazalar ve Kürtlerin de yerleştiği belirtilmelidir ki bu diğer dinlere karşı hoşgörü anlamına gelir. Bu dini bağlılık, Arevi-Alevi Zazaları, genellikle dini fanatizm tarafından yönetilen imparatorluğun diğer bölgelerindeki Müslümanlardan belirgin şekilde ayırıyordu.

Dersim Ermenilerinin komşu Alevi Zazalarla komşuluk ilişkilerinin olması Ermenilere yönelik 1915 soykırımı ARMENOSİD sırasında da belli bir rol oynamıştır: Sürgün ve katliam yıllarında Dersim’in farklı bölgelerinden ve Ermenilerin yoğun olduğu diğer komşu illerden yaklaşık 30-40 bin Ermeni’nin Arevi-Alevi Zazalara sığındığını çeşitli kaynaklar ifade etmektedir. Yerel Arevi-Alevi Zaza aşiretlerinin Ermenileri kurtarma adımını, esasentemeli insancılık olan Arevi-Alevilik nedeniyle de attıklarını belirtmek gerekir. Ancak Dersim’den bir dizi Kürt, Zaza aşiretinin Osmanlı yetkilileriyle işbirliği yaptığı ve Ermenilerin katledilmesine ve mallarının yağmalanmasına katıldığı o dönemde birçok vakanın kaydedildiğini eklemek de gerekir. Dersimli Zaza aşiretlerinin ihanetine dair tanıklıklar da korunmuştur.

Her neyse, Türk makamlarının Arevi-Alevi aşiret reislerinin Ermenilere teslim olmasını talep etmesi üzerine, Dersim’in dağ köylerine sığınan Ermeniler meselesi, Osmanlı merkezi yetkilileri ile yerel aşiret reisleri arasında tartışma ve müzakere konusu oldu. Bu talep, merkezi otoritenin kararnameleri ile inanç esasları arasında zor bir ikilemle karşı karşıya kalan Arevi-Aleviler için ciddi bir sorun yarattı. Ve çoğu kez merkezi yetkililerin emri reddedilmiş ve talepler sertleştiğinde Arevi-Alevi aşiret reisleri, sığınan Ermenilerin bir kısmının Doğu Ermenistan veya Rusya’ya kaçmasına yardım etmiştir. Ancak tüm bunların dışında Arevi-Alevilere sığınan Ermenilerin zorla (çoğunlukla yüzeysel olarak) isimlerini, dinlerini değiştirmeye zorlandıkları ve kendilerini Alevi Zazası olarak takdim ettikleri pek çok vaka kayıtlara geçmiştir. Bu durum aynı zamanda aşiret reislerinin merkezi makamlara zanlıların Ermeni değil, Alevi Zaza olduklarını sunmalarına da olanak sağlamıştır. İşte bu yöntemle binlerce Ermeni görünüşte Arevi-Alevi oldu: Bir kısmı milli-dini örf ve adetlerini gizli veya açık bir şekilde devam ettirebilmiş, bir kısmı da Alevi kimliğine asimile olmuştur. Çevredeki Arevi-Alevi nüfusun daha az fanatik konumunun, Dersim Ermenileri ve onların soyundan gelenlerin, isterlerse, Ermeni kimliğinin belirli unsurlarını korumalarına izin verdiğini belirtmek önemlidir, ancak baskın unsur, nesiller boyu Ermenilerin öz farkındalığı üzerinde belirleyici bir etkiye sahip oldu. Bu anlamda dikkate değer bir örnek, bir kısmı Dersim’den ayrılarak Doğu Ermenistan da dahil olmak üzere farklı ülkelere yerleşen ünlü Ermeni Mirakyan aşiretidir. Ancak bir kısmı “Mirak Aşiret” adı altında bugün Dersim’de yaşamaya devam etmektedir. Ne yazık ki, bugünün Mirakyan nesilleri arasında sadece Ermeni kökenlerine dair bir hatıra korunmuştur.  Mirakyanların atalarının asi ve savaşçı imajının bugün bile Mirakyanlar arasında bir gurur kaynağı olmaya devam etmesi dikkat çekicidir. Bu da onların soyundan gelenleri kökenlerini itiraf etmeye zorlar.

Dersim’de asırlara dayanan Ermeni varlığının yanı sıra 1915’te binlerce Ermeni’nin burada barınması sonucunda Ermeni kültürü, adetleri ve Ermeni dilinin bazı unsurları Zaza ortamına geçmiştir. Örneğin, Zazaca’da belirli Ermeni kökenli kelimeler katmanı belirgindir, bazı Zaza bayramları ve geleneklerinde Ermeni özellikleri vardır ve bugün bile Dersim halkı arasında bir dizi eski Ermenice yer adları kullanılmaktadır. Ancak tüm bunların yanı sıra şunu da belirtmek gerekir ki, Türkiye’nin Ermeni karşıtı propagandası Dersim’de de tamamen etkisiz kalmadı ve Alevi çevrede bile açıkça Ermeni olmanın her zaman teşvik edilmediğini gösteren gerçekler var.

Osmanlı Devleti’nin Dersim’e yönelik ayrımcı ve düşmanca tutumu, Cumhuriyet Türkiye’sinde devam etmiş ve daha da büyümüştür. Dersim’in yarı bağımsız varlığı, Kemalist yetkilileri endişelendiren konulardan biri haline geldi. Daha 1930’larda Kemalist yetkililer Dersim sorununu kökten çözmeye başladı. Çözüm yöntemleri ise Jön Türk ile aynıydı.

1937-1938’de Dersim’de, devlet tarafından Ermenilere uygulanan Soykırım ARMENOSİD’deki yöntemlerin aynısı kullanılarak soykırım düzenlendi. Çeşitli kaynaklara göre Dersim soykırımı sırasında 70-90 bin civarında insan katledilmiş, ayrıca nüfusun tamamı Türkiye’nin farklı bölgelerine sürgün edilmiştir.

1937-1938 Dersim Soykırımı meselesi ciddi bir araştırma gerektiriyor ama biz konunun bir detayına değinmek istiyoruz. Dersim soykırımı sırasında Türk makamlarının başlıca ve önemli hedeflerinden birinin 1915’te oraya sığınan Ermeniler olduğunu artık net bir şekilde söyleyebiliriz. Gün ışığına çıkan birçok gerçek, görgü tanıklarının ve hayatta kalanların ifadeleri, Dersim Ermenileri için 1937-1938’in soykırımı, 1915’de Ermenilere uyuglanan Soykırımın ARMENOSİD’in devamı olduğunu kanıtlıyor. Türk makamlarının, Dersim soykırımına katılan orduya Zazaları katletme gerekçesi olarak bir zamanlar Ermenilere sığınma sağladıklarını da belirtmiş olduğunu belirtelim. Şu anda Türk devletinde Dersim Soykırımı ile ilgili sözlü hikayelerin toplandığı bir araştırma yürütülüyor ve Türk resmi belgelerinde bu vakalarla ilgili objektif veri bulmak çok zor olduğu için, tanıkların-hayatta kalanların ve tüm bunlara katılanların itiraflarının kaynakolojik bir değeri vardır. Nitekim o katliama katılan Türk ordusundan bir asker, komutanlarının Zazaları katletme emrini vermeden önce bunu itiraf etmiştir: “Ermenilere sığınma hakkı verenler bunlar, bu yüzden onları yok etmemiz gerekiyor.”

İlginç ve son derece dikkat çekici olan, günümüzde Dersim Ermenileri ve onların soyundan gelenler arasında bir kimlik vurgusu ve bazen de kimlik dönüşü sürecinin başlamış olmasıdır. Aşağıda Dersim Ermenilerinin mevcut durumu hakkında bazı ilginç bilgiler aktaracağız.

Munzur festivaline katılan “Agos” gazetesi çalışanı Konstantinopolis doğumlu Bagrat Estukyan şöyle diyor: “Şehir halkına karşı bir yakınlık hissettim. Ataları arasında epeyce Ermeni kökenli olduğunu daha önce okuduklarımdan biliyordum. Ama oranın  bu kadar yüksek olacağını hiç düşünmemiştim. …Başka bir şaşırtıcı olgu da kimsenin kimliğini saklamaya  çalışmamasıdır. Halk, Arevi-Alevi diniyle, Kürt siyasi hareketleriyle ve Ermeni kimliğinin bütünlüğüyle kendini tanıtmayla uzlaştı. Biz Konstantinopolis  Ermenilerimiz için bu anlaşılmaz birleşim bir doğa olayı olarak Dersimliler arasında kendine yer bulmuştur. …Anadolu topraklarında Ermeni grupları bulunabilir. Ve Dersim’de Ermenilerle tanışabilirsiniz. Gizli değil, kılık değiştirmemiş, milliyetçi değil, sadece benzersiz ve özel.”

Bagrat Estukyan’ın aktardığı bir başka dikkat çekici bilgi de, Hıristiyanlığın izlerinin Dersim Ermenileri arasında eşsiz bir şekilde korunduğuna ve tezahür ettiğine tanıklık ediyor:

“Adamın biri gömleğinin altından zincirli bir haç çıkarıp bana gösterdi ve şöyle dedi: “Beni yanlış anlamayın, ben bir ateistim ve Arevi-Alevilik benim kültürüm ama bu haç, Şoğakat nenemin torunu ve Hambardzumyan ailesinin çocuğu olduğumun bir simgesidir.”

2010 Ağustos ayında, Dersimli bir grup Ermeninin, kimliklerini yeniden keşfetme sürecini niteliksel olarak farklı bir düzeye getirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu oluşturmak için inisiyatif aldıkları belirlendi. Sivil toplum kuruluşu Dersim Ermenilerinin kültürü, tarihi, inancı ve dili hakkında araştırma yapmalıdır. Girişim grubunun lideri, adını Miran Gültekin olarak değiştiren Dersimli Ermeni Selahattin Gültekin’dir. Miran’a göre derneğin amaçlarından biri de Dersim Ermenileri ve onların soyundan gelenlerin kökenlerine dönmeleri, gerçek kimliklerini gizlemeden yaşamaları, Türk veya Kürt değil Ermeni isimleri taşımaları, Dersim’in Ermeni kiliselerine, anıtlarına, mezarlıklarına sahip çıkmaları, birçok köyün eski Ermenice adlarını geri getirilmesidir.

Miran Gültekin “Dersim Ermenileri kimliğine, kültürüne sahip çıksın. Kökenlerine dönsünler, çocuklarını kiliselere göndersinler. Bütün bunlar için bir teşkilatımız olmalı ve başta Dersimliler olmak üzere tüm Ermenileri bu teşkilata destek vermeye çağırıyorum” dedi. 

Son olarak, benzer bir sivil toplum örgütünün işgal altındaki Batı Ermenistan’da yaşayan Sasun Ermenileri tarafından oluşturulduğunu ve Sasun’daki Ermeni kilise ve ibadet yerlerinin korunmasına yönelik çalışmalar yürütmeye çalıştıklarını da hatırlatalım. Elbette Türk devlet politikası koşullarında bu örgütlerin geniş bir faaliyet alanı olamaz, ancak Batı Ermenistan vatandaşlarından oluşan farklı grupların örgütlenme girişimleri dikkat çekici ve aynı zamanda 

ulusal kimliğin yeniden keşfine ilişkin farklı ve ilginç gelişmelerini göstermektedir.

 Ashkhen Virabyan

gazeteci-analist Westernarmeniatv