Batı Ermenistan’da yaşayan Hamşenlilerin kimlik sorunları son zamanlarda medyada ve bazı araştırmacıların da ilgi odağı haline gelmiştir. İslamlaştırma-Türkleştirme politikasının tarihsel gerçekliği ve sonuçları dikkate alınmadan çeşitli yorumlar yapılmakta, kimlik ve köken kavramları net bir şekilde ayrılmıyor.

18. yüzyılda zorla Müslümanlaştırılan Hamşenli Ermenilerin torunları bugün Rize ilinin Çamlıhemşin (eski adı: Aşağı Viche Vije), Hamşen (eski adı: Hemşin), Pazar (eski adı: Atina), Fındıklı (eski adı: Viçe- Vije), Ardaşen (eski adı: Artaşen), Çaylı (eski adı: Mavari), İkizdere (eski adı: Kurai-i Seba) ilçelerinde yaşamaktadır. Zaman içerisinde bir kısmı Artvin şehrinin Hopa ve Borçka ilçelerine taşındı. Ayrıca Karin, Sakarya, Düzce illerinde Hamşenlilerin köyleri bulunmaktadır. Onlar, Batı Ermenistan’ın büyük ve küçük şehirlerinde bulunabilirler. Ve direniş nedeniyle, ulusal çehrede Hıristiyanlığı koruyan kısım Karadeniz’in güneydoğusuna yayıldı ve daha sonra 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında hayatta kalan Hamşenli Ermenilerin çoğu Karadeniz’in kuzeydoğu (Rusya) kıyı bölgelerine, dillerini ve dinlerini, ulusal geleneklerini koruyarak Ermenistan Cumhuriyeti’ne yerleşti.

Osmanlı İmparatorluğu’nun, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin asimilasyon politikası, dilsel asimilasyonun yanı sıra şiddetli ve çeşitli sistematik yöntemlerle birkaç aşamada ilerledi.

İhtida ile yetinmeyen ve dilin etno-farklılaştırıcı rolünü anlayan Osmanlı ve mevcut otoriteler, yetki alanları altındaki halkların Türkçe konuşulmasına ve asimilasyon sürecinin tamamlanmasına büyük önem verdiler. Bu gerçeklikte, Osmanlı-Türk ortamında Müslümanlaştırılmış Hamşenli Ermeni nesilleri, Ermeni kimliğinin önemli bileşenlerini yavaş yavaş kaybetti: Dil (Hopa ve Borçka ilçelerindeki Hamşenliler ve Sakarya ilçesinin birkaç köyü hariç), din, Ermeni kültürü ve tamamen Türk toplumu içinde erimiş, sadece yerel etnografik, dedikleri gibi, Hamşen kimliğini korudular.

Genel olarak, etnik direnişin ve kendini savunmanın ana araçlarından biri, ulusal benzersizliği ve sınırları ifade eden ve koruyan dildir. Ulusal kimliğin özellikleri, belirli bir etnosun birçok özelliği, dilbilimsel düşüncede, kelime dağarcığında ve folklorda sabitlenmiştir. Ulusal kültür ve gelenekleri nesillere aktaran, aynı zamanda etno-farklılaştırıcı bir rol oynayan etken dildir. Dil ve ulusal kimlik her zaman yakın ilişki içindedir. Dil, ulusal özbilinç ve kimliğin oluşmasında belki de en belirleyici etkenlerden biridir.

Çok uluslu Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetici çevreleri ve mevcut Türk hükümeti, yabancıların asimilasyonunun oldukça karmaşık bir süreç olduğunu çok iyi anladılar, özellikle de modern etnopsikoloji terimiyle işgalci ulus ile diğerleri arasında “Etnik uyumsuzluk” olduğu için. Dil, tabi olduğu halkların millî şuurlarını her zaman canlı tutabilmiştir. Dolayısıyla bu şartların ortadan kalkması, Osmanlı Devleti ve haleflerinin diğer uluslara karşı benimsediği asimilasyon ve imha politikasına yol açmıştır. Bu tür baskılar sonucunda Ermenice pahasına Hamşen cemaatinde Türk dili yerleşmiştir. Batı Ermenistan’da kalan Hamşenli Ermeniler başlangıçta yüz yüze İslam’ı kabul etseler de, ne yazık ki zaman ve çevre, tutarlı Türk asimilasyon politikası, korku atmosferi ve çeşitli zulümler rol oynadı. Ve bugün, bir kısmının Ermeni kimliği, sadece genetik kökenin hafızası ve bazı kültürel katmanların korunması ile ifade edilmektedir.

Alman yazar M. Hunber, “kimliğe zorla sahip olunamaz, kendi doğallığından ortaya çıkar, ancak bir kez elde edildiğinde de güvenli olduğu söylenemez. Kimliği yabancılardan koruma ihtiyacı her zaman vardır” diye yazıyor. 

Türk hükümetinin  diğer uluslara yönelik asimilasyon politikası, 1982’de 66. Maddesi haline gelen 1924 tarihli ilk anayasanın 88. Maddesi ile yasal olarak belirlenmiştir: “Türkiye vatandaşı olan herkes Türk sayılır.” 2005 Ekim ayında Türk devleti hükümeti, Güvenlik Konseyi tarafından sunulan ve Türk devletinin temel ilkelerinin “tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek dil” olduğunu bir kez daha vurgulayan “Milli Güvenlik Tartışma Belgesi”ni görüşerek onayladı.  Belgede, Türk devletinin her vatandaşının “milliyeti itibarıyla Türk” sayılması ilkesi korunmuştur.

2005 Kasım ayında, Başbakan R. Erdoğan yaptığı açıklamada ülkede “kendi iç kimliklerine” sahip 30’a yakın etnik grubun bulunduğunu kabul etse de bunların “yüksek kimliğe”, yani Türk devletinin vatandaşlığına sahip olduklarını hatırlatmaktan çekinmiyor. Bugün işgal altındaki Batı Ermenistan’da yaşayan Hıristiyan Ermenilerin kimlik belgesinde dinî mensubiyetleri Hıristiyan, pasaportlarındaki uyruk ise Türk mensubu olarak geçmektedir. Ayrıca, Ermenilerin ilgili makamlara milliyetlerini gösteren 31 rakamlı kodu vardır.

Ve şimdiye kadar İslamlaştırılmış Hamşenlilerin kimlikleri karıştırılmaya çalışılıyor. Hamşenlilerin Ermeni kökenini ve genel olarak Hamşen’de kalan Ermenilik izlerini inkar etmek için bilimsel olmayan kitaplar yayınlanıyor (aralarında Hamşenli yazarlar da var).

İlginç bir gerçek olarak, Artvin ilinin Hopa ve Borçka ilçelerindeki Hamşen halkının yerel Ermeni lehçesi olan Hamşen lehçesini bu büyük Türk okyanusunda korumayı başardıklarını ve hala  konuşmalarında kullandıklarını belirtmeliyiz. Bugün Hopa ve Borçka ilçelerindeki Hamşenli sayısı yaklaşık 25-30.000’dir. Ancak genç kuşak kendi yerel lehçelerini çoktan unutmuş veya kullanmamakta ve Türkçeye daha fazla önem vermektedir. Aynı zamanda Mesrop Maştots’un oluşturduğu harfleri bilimsel amaçlarla inceleyen birkaç aydın dışında Ermeni harflerini bilmediklerini de belirtmeliyiz. Hamşen Ermenicesinin yerel lehçesinin korunması nedeniyle, bu bölgelerdeki Hamşen halkının bir kısmı Ermeni kökenini kabul etmektedir. Türkçe propagandasına rağmen konuştukları dilin Türkçe olmadığını çok iyi anlıyorlar. Genel olarak, Hopa ve Borçka ilçelerinde, Marksist, bu nedenle ateist fikirler yaygındır.  Kanaatimizce bu, kendi tiplerini ve etnografik karakterini korumak için İslami-Türk ortamında belli bir psikolojik kendini savunma rolü oynuyor. Ancak aralarında kökenlerinden bahsetmekten kaçınanlar veya kendilerini Türk veya en iyi ihtimalle Hamşenli (Homşeli) olarak görenler de var. Hopa’daki Hamşenli sakinlerinden bazıları, Ermeni kökenlerinin farkında olduklarını, bir zamanlar Ermeni halkının bir parçası olduklarını bildiklerini, Ermeni kültürünün taşıyıcıları olduklarını ancak zamanla bağın koptuğunu ve kendilerini ne Ermeni  ne Türk olarak görmediklerini vurguluyor ve kendilerini sadece Hamşenli olarak tanıtıyorlar. Böyle bir kimlik algısının, Türk gerçekliğinde tipini korumak ve o ortama uyum sağlamak için de bir model olduğuna inanıyoruz.

Aşkhen Virabyan

gazeteci-analist Westernarmeniatv