Ermeni Apostolik Kilisesi 29 Haziran’ı kutsal tercümanlar Sahak ve Mesrop’u anma gününü olarak kabul ediyor.

Kutsal Patrik Sahak Bartev, Büyük Gatoğigos Nerses’in oğluydu. Müzik, belagat sanatları, anlam bilimi ve dilbilim alanlarında eğitim görmüş ve yetenekli bir şahsiyet olan Sahak Partev, Ermeni ulusal kültürünün gelişmesine de büyük katkıda bulundu. 

Ermeni yazılarının oluşturulmasını destekledi ve papaz Mesrop Maştots ile birlikte Ermeni eğitimi ve kilise bibliyografyasının kurucusu oldu. 

Surp Mesrop Maştots 360 yılında doğdu, çocukluğundan beri Yunanca ve Farsça öğrendi. İlk başta saray katibi olarak sarayda görev yaptı. Ancak dünyevi hayattan ayrıldıktan sonra katı bir derviş hayatı yaşayan bir din adamı oldu. Vaaz kapsamında Surp Mesrop, Ermenice harflere ve Ermenice İncil’e sahip olmanın önemini hissediyordu.  Öğrencileriyle birlikte Edesia-Urfa’ya ve Dikranagert’e gider, ilahi kudretle Ermeni harflerini tasavvur eder ve nihayet Samosat’ta Hropanos adlı bir Rum yazarla bunların şekillenmesini oluşturur. Harflerin oluşumundan sonra Surp Sahak ve Surp Mesrop, İncil çevirisine başladı ve bunu o kadar mükemmel yaptılar ki, İncil’in Ermenice çevirisine yüzyıllar sonra “İncil çevirilerinin kraliçesi” adı verildi.

“Batı Ermenistan Tarihin Derinliğidir”