Ortaçağın sonlarına kadar Ermeni platosunda Kürtler yoktu. Gerek yabancı gerekse Ermeni kaynaklarında söz konusu bölgede Kürt etnik unsurunun varlığına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Ermenistan’ın ve genel olarak Orta Asya’nın ortaçağ tarihinin parlak bir uzmanı olan Adonts, bilimsel araştırmaları sırasında Ermeni platosunda hiçbir Kürt izine rastlamadan şu sonuca vardı: “Genellikle bilgisiz kişilerin, bölgeye rastgele gelen ziyaretçilerin ve çoğunlukla çeşitli güçlerin siyasi ajanlarının iddia ettiği gibi, Kürtler çok eski zamanlardan beri Ermenistan’da yaşıyor.”

Başka bir seferinde şöyle yazıyor: “Kürtler çok eski zamanlardan beri Ermenistan’da yaşamıyor, ancak Türk yönetimindeki bölgeler tarafından buraya taşınmış.”

Ancak VII. yüzyıldaki Arap istilaları sırasında, Arapların yeni dini İslam’ı kabul eden birçok Kürt kabilesinin işgalci ordularla Batı Ermenistan’a girerek güney bölgelerinde ayrı yerlere yerleştiği de göz ardı edilmemelidir. 11.-13. yüzyıllardaki Selçuklu ve Moğol istilaları sırasında da Kürt ihtiyarlar meclisinin bir kısmı onların hizmetine girerek Van Gölü ve Doğu Fırat havzalarında toprak mülkleri alarak bağımsız veya yarı bağımsız kabile birlikleri yaratmaya çalıştı. Bunların arasında örneğin Bitlis, Sasun, Çemişgezek ve diğer yerlerde kurulan Kürt beylikleri de vardı. 14.-15. yüzyıllarda Davros’un kuzeyinden Batı Ermenistan’a doğru belli bir Kürt hareketi de gözlendi. 

“Timur zamanına kadar uzanan Van ve Bitlis’in yönetici hanedanları hariç, Ermenistan’ın söz konusu bölgelerinde, Fırat Nehri boyunca ve Dicle Nehri’nin kaynağında bulunan diğer Kürt bölgeleri, 15. ve 16. yüzyıllar arasındaki Pers-Türk savaşları döneminde ortaya çıktı.” 

Bütün bunlara rağmen 17. yüzyıla kadar Ermeni halkının beşiğinde Kürt etnik grubunun kitlesel varlığına dair hiçbir bilgi yoktur.

“Batı Ermenistan Tarihin Derinliğidir”