Ermeni kimliği: Dersim (Birinci Bölüm)

  • by Western Armenia, Mart 10, 2023 in Toplum
307 görüntüleme

Western Armenia TV, 20. yüzyıl boyunca kökenlerini gizlemek zorunda kalan Dersim’in Arevi-Alevi Ermenilerinin sorunlarını ele alıyor. 19. yüzyılda başlayan yavaş ve kesintisiz Alevileşme süreci, 20. yüzyılda 1915 soykırım ve 1938 Dersim katliamı ile hızlandı ve bunun sonucunda Ermeniler ile Aleviler arasındaki fark neredeyse ortadan kalktı. Artık Dersim'de "Ermeni" olmak münhasıran Ermeni kökenli bir hatıra anlamına gelmektedir.

20. yüzyılın başında, çeşitli yazarların ifadelerine göre Dersim'deki Ermeniler, nüfusun yaklaşık üçte birini oluşturuyordu. Dersim'de onlara "Armani" deniyor ve kendi kendilerine "Ermeni-Hay" derdi.

Ermeni kimliğinin dışsal özellikleri, Hıristiyanlık, Ermenice dili, Ermeni isimleri, bazı halk ritüelleri, bazı giyim ve yiyecek farklılıklarıydı. Ermeniler geleneksel olarak daha bilgiliydi, birçok köyde hala kiliseler ve onlara bağlı okulları vardı. Ermeniler’in Konstantinopolis'teki Ermeni Patrikhanesi ve Yerzınka ve Kharberd Piskoposluklarıyla bağlantıları vardı.

Başka bir deyişle, Ermenilerin öyle ya da böyle ulusal kurumları vardı ve Dersim'deki dağınık yaşam durumuna rağmen ulusal yaşamları genel olarak düzenliydi: eğitim, bayramlar, hac ziyaretleri, iç sosyal hiyerarşik ölçek. Bununla birlikte, aslında Ermeniler Dersim'in en alt sosyal tabakasıydı ve Dersim'deki kaynaklar için iç mücadelelere fiilen katılmadılar. Genellikle Ermenilerin mallarını çalmak kolaydı, çünkü Dersim'de hırsızlık geçim kaynağı sayılırdı, kınanmazdı ve Ermeniler soygunculuk yaşam tarzına dahil edilmiyordu. Çoğu Ermeni, Osmanlı İmparatorluğu'nun Dersim'e boyun eğdirmek için dönemsel girişimlerine karşı direnişe katılmamaya çalıştı. Aşiret reislerinin toplantılarına Dersim'in Osmanlı saldırılarına karşı kendini savunma hareketlerinde aktif olarak yer alan Ermeniler davet edilirdi ve onlar zaten azdı. En ünlüsü Dersim’de aşiret olarak algılanan Mirakyan ailesiydi.

19. yüzyıl boyunca çeşitli nedenlerle Ermenilerin bir kısmı Dersim'den göç etti, bir kısmı Alevileşti ve sayıları giderek azalmıştır. Sünni-Kürt Ermeniler de vardı. Dönme süreci genellikle bireyler arasında değil, çoğunlukla köyler olmak üzere tüm yerleşim yerlerinde gerçekleşti. Alevileşen ve Sünnileşen Ermeniler, Dersim'de, şu veya bu aşirette hızla ilgili toplumsal tabakalara dahil edildi. Ancak 19. yüzyıldan önce din değiştirmeler daha kitleseldi ve verilere göre eski Ermeniler bazen ayrı aşiretler oluşturuyorlardı ve Dersim'in iç kurallarına uyarak silah zoruyla diğer aşiretler arasında yerlerini alıyorlardı. 

Ermenilerin toplu din değiştirmesi en azından 17. yüzyılda başladı ve 19. yüzyılda öyle bir noktaya geldi ki, Ermenilerle Arevi-Alevileri birbirinden ayırmak zor olduğu gibi, Arevi-Alevilerin sosyo-kültürel yaşamı da büyük ölçüde Ermenilerinkine benziyordu.

Arevi-Alevi olarak adlandırılan nüfusun büyük bir kısmı Ermeni kökenlerini çok iyi hatırlıyordu, üstelik geriye kalan Ermeni akrabaları ile bağları hala kopmamıştı. Bazen aynı soyun bir kısmı Alevi, diğer kısmı Ermeni olarak kabul edildi. "Dedem, büyük dedesinin amcasının bir zamanlar Havlor'daki Surp Garabet Manastırı'nın başrahibi olduğunu anlatırdı", "... Bizim atalarımız Ermeniydi, hatta kuzenlerim de... Alevi diliyle konuşsalar da ulusal kökenlerini koruyorlar ", Der Ovan " Köyün Kürt  (Ermeni) sakinleri kendilerini asla inkar etmediler.

Dersim hakkında yazan Ermenilerin gözlemleri ve kayıtları, geçmişte Ermenilerden Alevileştirilmelerinin tarihinin, Dersim Alevilerinin en azından bir kısmının hafızalarında sağlam bir şekilde kök saldığını kanıtlıyor. Örneğin Antranik, "Dersim halkının tamamı olmasa da çoğu atalarının Ermeni olduğuna inanıyor" diye yazıyor.

Ermenilerin yavaş ve uzun Alevleşme süreci, Dersim'de Ermenilerin ve Alevilerin günlük hayatında büyük ortak noktalara sahip olmasına yol açtı. Alevileşmiş Ermeniler birçok Hıristiyanlık öncesi ve hatta Hıristiyan ayinlerini sürdürdüler, birçok Hıristiyan ve saf Ermeni unsuru Dersim "Alevilik"te sentezlendi. Arevi-Alevi sözlü geleneklerinde, Dersim'deki Ermenilerin ve Arevi-Alevilerin hem soyağacı hem de sosyo-dini geçmişi özetlenmektedir.

Dersim’deki Alevilerin "masal"- hikayelerinde  kahramanların çoğu yerli "Ermeni keşiş" ve  "baba"dır.

Surp Gevorg ("Hazreti İlyas", "Hıdırllez"), Surp Sarkis ("Hazreti Hıdır"), Anahit Tanrıçası'nın işlevlerini ve Anahit'in eski kutsal yerlerini ("Ana Fatima" ), hatta Mesrop Maştots'u ("Masrup") miras olarak Dersim halkının tarihi geçmişinde farklı rollere sahiptir.

Popüler etimolojiye göre Dersim kelimesi 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Başlangıçta Arevi-Aleviliği kabul eden bir Ermeni rahip olan Der Simon'un (Dersimon, Dersimon) adından türemiştir.

"Dersim'de ayakta kalan tek manastır" olan Halvor Surp Garabet Ermeni Manastırı, "Dersim Ermenileri ve Kızılbaşlar için büyük önem taşıyordu...Havlorlu Surp Garabet manastırı herkes içindir ve her şey onun içindir. Ermeni ve Kürt herkes ona eşit bir şekilde tapıyor ve yılda bir veya iki defa Dersim'in dört bir yanından adak ve kurbanlarla oraya gidiyorlar."

Kızılbaşların Hıristiyan anıtları ve mevcut kiliselerle bağlantısını dikkate alan Antranik, "Dersim halkının inancı Ermenilerinkinden daha güçlüdür, Kürtlerin Ermenilerden daha fazla inancı vardır" diye yazıyor.

Dersim Alevilerinin genel olarak Ermeni kökenli olduğu varsayımına değinmeden, yalnızca hem Alevilerin hem de Hıristiyan Ermenilerin Dersim Arevi-Alevi-Kızılbaşlarının önemli bir bölümünün Ermeni kökenli olduğunu düşündüklerini teyit edelim. Ermenilerin bu düzeyde Alevileştirilmesi öznel bir algının sonucu olsa bile, olası bir Ermeni-Alevi siyasi birliği konusunda Ermeni karşıtı programlarla yetkililer arasında alarma neden olması gerekirdi. 1890'larda Sünni-Kürt "Hamidiye Alayları" tarafından gerçekleştirilen Ermenilere uygulanan  katliamları sırasında, "Kürt" olarak kabul edilen Dersim'in bir dizi Alevi-Kızılbaş aşireti Sünni karşıtı bir tavır aldı ve Ermenilerin öldürülmesine katılmadı. 

Devam edecek...

Ashkhen Virabyan

Gazeteci-analist  Westernarmeniatv